Kalendarium DIAK 2024 rok

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

27 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

9-10 marca – Rekolekcje Diecezjalne , Rada DIAK

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

26 kwiecień – XIX Diecezjalny Finał KPiPP

maj  –  Marsz dla Życia i Rodziny

14-15 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10 – 13 lipca – XIII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

18 sierpnia – rocznica śmierci sługi Bożego Ks. R. Kotlarza – uroczystości w Pelagowie

31 sierpnia – XI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

14 października – XXIV Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

9 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

23 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Każdego 28 dnia miesiąca Msza Święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu

Każdego 8 dnia miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Nasi partnerzy:

 

 

O nas

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:

 

Teresa Połeć – prezes,

Jerzy Skórkiewicz – wiceprezes,

Krzysztof Linowski – wiceprezes,

Helena Żółtkiewicz – sekretarz,

Dariusz Sajak – skarbnik,

Dorota Jeż – członek Zarządu,

Jerzy Siwek – członek Zarządu,

Janusz Bielecki – członek Zarządu,

Roman Grabowski – członek Zarządu.

 

Diecezjalny Asystent Kościelny ks. dr Andrzej Jędrzejewski

Diecezjalny Asystent Kościelny ks. Grzegorz Wójcik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Teresa Wolska,

Danuta Urbańczyk,

Drabik Edyta,

Barbara Zarychta

 

Donata Łuczak – Delegat do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

 

 Ramowy Statut Diecezjalny – załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce,

przyjętego na mocy uchwały nr 20/383/2019

Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

 

Statut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej

Wstęp

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w Polsce w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze­szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką w Polsce. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (kan. 312 § 1 n. 3, KPK), erygowanym dekretem przez Biskupa Radomskiego Edwarda Materskiego w dniu 24 listopada 1995 roku.
 2. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej jest organizacją kościelną
  w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej posiada osobowość prawną
  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej ( Dz.U. 1997 nr 130 poz. 866 ).
 4. Siedzibą władz Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej jest Radom
  a terenem działania jest Diecezja Radomska

Art. 2

 1. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej działa na podstawie statutu nadanego przez biskupa Diecezji Radomskiej, zwanego dalej Statutem, ustalonego na podstawie Ramowego Statutu Diecezjalnego.
 2. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej działa pod zwierzchnictwem biskupa Diecezji Radomskiej (kan. 315 KPK), który deleguje do tego zadania Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Art. 3

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, zwana dalej AK, jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuj z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi na terenie diecezji.

Art. 4

AK może być członkiem stowarzyszeń oraz federacji organizacji kościelnych.

Art. 5

 1. Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej jest św. Jan Paweł II, papież oraz sługa Boży ks. Roman Kotlarz.
 2. Świętem AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 3. AK posiada swój sztandar i hymn: „My chcemy Boga”.
 4. Logo AK stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 5. Odznakę członkowską AK stanowi znaczek z literami „AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 6. AK oraz jej struktury w parafiach mogą posiadać sztandary, wykonane z zachowaniem wytycznych Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 6

 1. AK uczestniczy w pracach Akcji Katolickiej w Polsce przez swoich reprezentantów.
 2. AK reprezentują :
 • z urzędu Prezes Zarządu DIAK;
 • delegat, wybierany przez Radę DIAK ze swego grona;
 • jeżeli AK przekroczy liczbę 1 tysiąca członków, ma prawo wybrać kolejnych delegatów do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w proporcji 1 delegat na każdy kolejny rozpoczęty tysiąc członków.
 1. AK uczestniczy w kosztach prowadzenia działalności Akcji Katolickiej w Polsce na zasadach określonych uchwałą Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 7

Strukturami organizacyjnymi AK jest:

 • Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, zwany dalej DIAK;
 • Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, zwane dalej POAK.

 

Rozdział II

Cel i działalność AK

Art. 8

 1. Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 2. AK realizuje swoje cele poprzez:
  • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
  • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej w diecezji, w uzgodnieniu
   z Diecezjalnym Asystentem Kościelnym;
  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
  • kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 9

 1. AK może prowadzić działalność, w szczególności w zakresie:
  • pomocy społecznej;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • informacyjno-wydawniczym;
  • gospodarczą.
 1. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Rozdział III

Członkowie AK, ich prawa i obowiązki

Art. 10

Akcję Katolicką stanowią członkowie:

 • zwyczajni;
 • wspierający.

Art. 11

 1. Członkiem zwyczajnym AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
 2. Przyjęcie do AK poprzedza staż kandydacki, który trwa nie krócej niż pół roku. Wymóg stażu nie dotyczy kandydatów, którzy byli członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lub innego publicznego stowarzyszenia wiernych.
 3. Niepełnoletni, uczestniczący w działalności AK, mają status kandydata. Długość stażu, wymieniona w ust. 2, liczona jest od ukończenia przez kandydata 18 roku życia.

Art. 12

 1. Po ukończeniu okresu stażowego kandydat składa do Zarządu DIAK, za pośrednictwem Zarządu POAK, pisemną deklarację członkowską, do której Parafialny Asystent Kościelny dołącza opinię o kandydacie.
 2. Zarząd DIAK podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego AK.
 3. Do czasu powołania organów AK w parafii czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują Parafialni Asystenci Kościelni.

Art. 13

 1. Członkostwo w AK jest przypisane do DIAK oraz do parafii, do której członek przynależy.
 2. Członek AK, który zmienił parafię, zgłasza się do obecnego POAK z dokumentem potwierdzającym jego członkostwo w AK.
 3. Członek AK może uczestniczyć w pracach poprzedniego lub innego oddziału, jeśli w jego nowej parafii POAK nie funkcjonuje.
 4. Członek AK, który zmienił diecezję, zgłasza się do POAK z dokumentem potwierdzającym członkostwo w AK i staje się członkiem AK w tej diecezji.

Art. 14

Członek zwyczajny AK ma prawo:

 • wyborcze, czynne i bierne;
 • udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez AK;
 • noszenia odznaki członkowskiej.

Art. 15

Do obowiązków członków zwyczajnych AK należy:

 • realizowanie celów AK;
 • przestrzeganie postanowień Statutu DIAK i regulaminów DIAK oraz stosowanie się do uchwał jej władz statutowych;
 • płacenie składki członkowskiej.

Art. 16

Członek AK, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła katolickiego.

Art. 17

Członkiem AK nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 18

 1. Członkiem wspierającym AK może być:
  • dotychczasowy członek zwyczajny, który z racji wieku, stanu zdrowia lub innej istotnej przeszkody nie może brać udziału w aktywnej pracy w AK; zmienia on status poprzez złożenie wniosku do Zarządu DIAK, za pośrednictwem POAK;
  • inna osoba fizyczna.
 2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego deklaracji
  o popieraniu celów AK.

Art. 19

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego AK podejmuje Zarząd DIAK.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje Zarząd DIAK.
 3. Przepisy art. 12 ust. 1 Statutu DIAK stosuje się odpowiednio.

Art. 20

 1. Członek wspierający AK ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez AK.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 21

Członkostwo w AK ustaje na skutek:

 • rezygnacji zgłoszonej na piśmie, za pośrednictwem POAK, do Zarządu DIAK;
 • wykluczenia z AK uchwałą Zarządu DIAK, w razie naruszenia przepisów Statutu DIAK lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do biskupa Diecezji Radomskiej;
 • śmierci członka;
 • rozwiązania AK w diecezji.

Rozdział IV

Struktury organizacyjne AK

DIAK

Art. 22

Organami DIAK są:

 • Rada DIAK;
 • Zarząd DIAK;
 • Komisja Rewizyjna DIAK.

Art. 23

 1. Radę DIAK stanowią Prezesi POAK.
 2. Biskup Diecezji Radomskiej może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu DIAK, powołać do składu Rady DIAK, inne osoby spośród członków AK
  w diecezji.

Art. 24

 1. Rada DIAK odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu DIAK lub z jego upoważnienia, Wiceprezes Zarządu DIAK.
 3. Zebrania zwyczajne Rady DIAK zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
 4. Zebrania nadzwyczajne Rady DIAK zwoływane są na:
 • żądanie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego lub Komisji Rewizyjnej DIAK;
 • wniosek 1/4 członków Rady DIAK.
 1. Zebranie Rady DIAK powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
 2. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu DIAK nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.
 3. Rada DIAK wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę
  i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

Art. 25

 1. Uchwały DIAK są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. Jeżeli liczba prawidłowo zawiadomionych członków Rady DIAK w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu Rady DIAK jest mniejsza niż określa to ust. 1, zebranie Rady DIAK odbywa się w drugim terminie, 30 minut po upływie terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o zwołaniu Rady DIAK, przy obecności co najmniej 2/5 członków Rady DIAK.
 3. Głosowania są jawne, a w sprawach wyborów do organów DIAK – tajne.

Art. 26

 1. Do kompetencji Rady DIAK należy:
  • wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK;
  • wybór i odwoływanie członków Zarządu DIAK;
  • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej DIAK;
  • wybór i odwoływanie delegatów do KIAK;
  • uchwalanie rocznych planów pracy DIAK, w uzgodnieniu z biskupem Diecezji Radomskiej;
  • uchwalanie wysokości i zasad wpłat POAK na rzecz DIAK;
  • uchwalanie planu finansowego DIAK;
  • ocena rocznego sprawozdania z działalności DIAK;
  • udzielanie absolutorium Zarządowi DIAK z tytułu wykonania planu pracy i planu finansowego;
  • uchwalanie umotywowanego wniosku do biskupa Diecezji Radomskiej o odwołanie Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd DIAK;
  • ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej DIAK;
  • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów DIAK;
  • ustanawianie odznaczeń;
  • powoływanie jednostek organizacyjnych.
 2. Rada DIAK dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK, oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIAK spośród swoich członków.

Art. 27

 1. W skład Zarządu DIAK wchodzą:
  • Prezes Zarządu DIAK;
  • dwóch Wiceprezesów Zarządu DIAK;
  • Sekretarz Zarządu DIAK;
  • Skarbnik Zarządu DIAK;
  • od jednego do czterech członków Zarządu DIAK.
 2. Zarząd DIAK, na wniosek Prezesa Zarządu DIAK, wybiera ze swego grona Wiceprezesów Zarządu DIAK , Sekretarza i Skarbnika Zarządu DIAK.

 

Art. 28

 1. Prezesa Zarządu DIAK mianuje biskup Diecezji Radomskiej spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę DIAK, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
 2. Prezes Zarządu DIAK reprezentuje DIAK.
 3. W razie przeszkody Prezesa Zarządu DIAK, DIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu DIAK, wskazany przez Prezesa Zarządu DIAK.
 4. Prezes Zarządu DIAK nie może wykonywać funkcji kierowniczych w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK) oraz być posłem lub senatorem RP.

 

Art. 29

Zarząd DIAK, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu DIAK, kieruje działalnością Diecezjalnego Instytutu. W razie nieobecności Prezesa, DIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu DIAK, wskazany przez Prezesa.

Art. 30

 1. Do kompetencji Zarządu DIAK należy:
  • wykonywanie uchwał Rady DIAK;
  • opracowanie rocznego planu pracy DIAK;
  • przygotowywanie planu finansowego;
  • zarządzanie majątkiem DIAK;
  • powoływanie POAK;
  • powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych;
  • przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, zmiany w statusie członka zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie z członkostwa;
  • koordynowanie i kontrolowanie działalności POAK;
  • składanie sprawozdań z wykonania rocznego planu pracy, planu finansowego DIAK – do zatwierdzenia Radzie DIAK, a po ich zatwierdzeniu biskupowi Diecezji Radomskiej;
  • przedkładanie sprawozdań z działalności DIAK Zarządowi KIAK;
  • współpraca z innymi stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi w diecezji;
  • współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych;
  • zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Diecezji.
 2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd DIAK stosuje się odpowiednio art. 24 Statutu DIAK.

Art. 31

 1. Komisja Rewizyjna DIAK składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej DIAK należy:
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu DIAK, z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym, rzetelności
   i prawidłowości dokumentacji finansowej;
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady DIAK;
  • przedkładanie Radzie i Zarządowi DIAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  • składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie DIAK;
  • występowanie do Rady DIAK z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu DIAK.
 3. Komisja Rewizyjna DIAK ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.

 

POAK

Art. 32

Organami POAK są:

 • Walne Zebranie POAK;
 • Zarząd POAK;
 • Komisja Rewizyjna POAK.

Art. 33

W Walnym Zebraniu POAK ma prawo uczestniczyć każdy członek POAK.

 

Art. 34

 1. Walne Zebrania POAK są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebrania POAK zwołuje Prezes Zarządu POAK przynajmniej dwa razy w roku.
 3. Do zwoływania zebrań stosuje się odpowiednio art. 24 Statutu DIAK.
 4. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu POAK nie jest obsadzony albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, Walne Zebranie POAK zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 35

Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie POAK stosuje się odpowiednioart. 25 Statutu DIAK.

 

Art. 36

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania POAK należy:
  • wybór dwóch lub trzech kandydatów na Prezesa Zarządu POAK;
  • wybór i odwoływanie członków Zarządu POAK;
  • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej POAK;
  • uchwalanie planu pracy w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
  • uchwalanie planu finansowego POAK;
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  • ocena rocznego sprawozdania z działalności POAK;
  • udzielanie absolutorium Zarządowi POAK;
  • uchwalenie umotywowanego wniosku do biskupa Diecezji Radomskiej o odwołanie Prezesa Zarządu POAK w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd POAK;
  • ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej POAK;
  • podejmowanie innych uchwał w sprawach należących do zakresu działania POAK.
 2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu POAK, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej POAK spośród członków POAK.

 

Art. 37

Inicjatywy ponad parafialne podejmowane przez POAK, są uzgadniane z Zarządem DIAK.

 

Art. 38

 1. W skład Zarządu POAK wchodzą:
  • Prezes Zarządu POAK;
  • Wiceprezes Zarządu POAK;
  • Sekretarz Zarządu POAK;
  • Skarbnik Zarządu POAK.
  • Członkowie Zarządu POAK, w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie POAK.
 2. Funkcja Wiceprezesa Zarządu POAK może być łączona z funkcją Sekretarza lub Skarbnika Zarządu POAK.

 

Art. 39

Prezesa Zarządu POAK mianuje biskup Diecezji Radomskiej spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Art. 40

Prezes Zarządu POAK reprezentuje POAK. W razie nieobecności Prezesa, POAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu POAK.

 

Art. 41

 1. Do kompetencji Zarządu POAK należy:
  • 1) kierowanie działalnością POAK;
  • 2) opracowanie planów pracy POAK;
  • 3) przygotowanie projektu planu finansowego;
  • 4) zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach POAK;
  • 5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania POAK;
  • 6) składanie sprawozdań z działalności i planu finansowego POAK, Walnemu Zebraniu POAK i Zarządowi DIAK;
  • 7) wnioskowanie do Zarządu DIAK o przyjęcie kandydatów na członków lub wykluczenie z członkostwa w Akcji Katolickiej;
  • 8) wykonywanie uchwał Zarządu DIAK i współpraca z nim;
  • 9) współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.
 2. Zarząd POAK, na wniosek Prezesa, wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd POAK stosuje się art. 24 Statutu DIAK.

 

Art. 42

 1. Komisja Rewizyjna POAK składa się z dwóch lub trzech członków. Komisja Rewizyjna POAK wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej POAK należy:
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu POAK, z uwzględnieniem realizacji planu finansowego oraz rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd POAK uchwał Walnego Zebrania POAK;
  • przedkładanie Walnemu Zebraniu POAK i Zarządowi POAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  • składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu POAK;
  • występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK.

 

Rozdział V

Asystent Kościelny AK

Art. 43

 1. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego mianuje biskup Diecezji Radomskiej        na pięcioletnią kadencję, z możliwością wielokrotnego jej ponawiania.
 2. Diecezjalny Asystent Kościelny:
  • zapewnia łączność DIAK z biskupem Diecezji Radomskiej
  • dba o właściwą formację członków Akcji Katolickiej w diecezji i czuwa nad czystością doktryny;
  • uczestniczy w formacji i spotkaniach zwołanych przez Krajowego Asystenta Kościelnego;
  • uczestniczy w spotkaniach Rady DIAK;
  • uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów DIAK;
  • koordynuje pracę Parafialnych Asystentów Kościelnych, w tym poprzez organizację dla nich zebrań i formacji.
 3. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Rady lub Zarządu Diecezjalnego Instytutu dotyczącej spraw wiary i moralności:
 • zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę;
 • zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup Diecezji Radomskiej;
 • uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

 

Art. 44

 1. Parafialny Asystent Kościelny to proboszcz parafii lub w uzgodnieniu z biskupem Diecezji Radomskiej inny kapłan.
 2. Parafialny Asystent Kościelny:
  • zapewnia łączność POAK z biskupem Diecezji Radomskiej za pośrednictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, dba o właściwą formację członków i czuwa nad czystością doktryny;
  • uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów POAK;
  • uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
 3. Parafialny Asystent może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania POAK w sprawach dotyczących wiary i moralności. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się odpowiednio przepis art. 43 ust. 3 Statutu DIAK.

 

Rozdział VI

Zasady sprawowania funkcji

Art. 45

Działalność organów DIAK w sprawach nieuregulowanych Statutem DIAK określają regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa Diecezji Radomskiej

Art. 46

 1. Kadencja w poszczególnych organach Akcji Katolickiej trwa cztery lata.
 2. Funkcje Prezesa Zarządu DIAK oraz prezesów Zarządu POAK można pełnić nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.

Art. 47

Członek Zarządu strukturach AK nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej w równorzędnej strukturze AK.

Art. 48

W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu DIAK Prezes Zarządu DIAK lub Prezes Zarządu POAK może być odwołany przed upływem kadencji przez biskupa Diecezji Radomskiej

Art. 49

 1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu DIAK lub Prezesa Zarządu POAK, przeprowadza się wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego prezesa kończy się z upływem kadencji Zarządu.
 2. W przypadku wakatu w organach AK, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem kadencji organu, do którego został wybrany.

Art. 50

Z dniem odwołania Prezesa Zarządu DIAK przez biskupa Diecezji Radomskiej, lub Prezesa Zarządu POAK, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu DIAK lub POAK.

Art. 51

 1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej DIAK zostanie odwołany przed końcem kadencji z funkcji Prezesa POAK lub jako osoba powołana do Rady przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Zakończenie kadencji w Radzie DIAK przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej DIAK nie powoduje utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VII

Majątek AK

Art. 52

 1. Majątek AK składa się z nieruchomości, ruchomości oraz innych aktywów.
 2. Majątek AK pochodzi w szczególności z:
  • składek członkowskich;
  • darowizn;
  • dotacji, przekazywanych na zasadach obowiązujących podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;
  • spadków i zapisów;
  • zbiórek publicznych organizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • dochodów własnych w tym w szczególności z opłat za korzystanie z majątku AK, ze sprzedaży wydawnictw własnych, z pozyskanych środków z lokat i opłat bankowych.

Art. 53

 1. DIAK w sprawach majątkowych reprezentują Prezes Zarządu DIAK ze Skarbnikiem Zarządu DIAK lub Wiceprezes Zarządu DIAK ze Skarbnikiem Zarządu DIAK łącznie.
 2. Prezes Zarządu DIAK może działać przez pełnomocnika.

Art. 54

 1. W przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej 1 000 000 euro, potrzebne jest zezwolenie biskupa Diecezji Radomskiej udzielone za zgodą rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów. Alienacja o wartości powyżej 1 000 000 euro, oraz w przypadkach, o których w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto zgody Stolicy Apostolskiej.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań, które jednorazowo przekraczają wartość 000 tys. złotych wymagana jest uprzednia zgoda Zarządu DIAK, podjęta w formie uchwały.

 

Art. 55

 1. POAK mogą zarządzać majątkiem DIAK na zasadzie zwykłego zarządu i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd DIAK.
 2. Prezes Zarządu POAK może zawierać umowy cywilnoprawne na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd DIAK.

 

Rozdział VIII

Uchwalenie i zmiana Statutu

Art. 56

Biskup Diecezji Radomskiej aprobuje Statut AK sporządzony w Diecezji Radomskiej według Ramowego Statutu Diecezjalnego, stanowiącego załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, oraz jego zmiany. Celem zachowania jednolitości działania Akcji Katolickiej w Polsce Ramowy Statut Diecezjalny przedstawia biskupowi Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Rozdział IX

Rozwiązanie struktur organizacyjnych Akcji Katolickiej w diecezji

Art. 57

 1. Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej może rozwiązać biskup Diecezji Radomskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady DIAK, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej wyznacza biskup Diecezji Radomskiej
 3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji.

 

Art. 58

 1. Zarząd DIAK może czasowo zawiesić organy POAK z własnej inicjatywy lub na wniosek Diecezjalnego lub Parafialnego Asystenta Kościelnego.
 2. Jeżeli po upływie przynajmniej jednego roku stanu zawieszenia nie jest podejmowana decyzja o wznowieniu działalności organów POAK, Zarząd DIAK podejmuje uchwałę o likwidacji POAK.
 3. Majątek DIAK, będący w zarządzie POAK, może stać się majątkiem parafii lub DIAK.

 

Rozdział X

Przepisy przejściowe

Art. 59

 1. Dotychczas uchwalone regulaminy obowiązują do czasu przyjęcia nowych w trybie art. 45 Statutu DIAK.
 2. Zakaz łączenia funkcji Prezesa Zarządu DIAK wchodzi w życie przy mianowaniu na kolejną kadencję.
 3. Ograniczenia wymienione w art. 46 ust. 2 Statutu DIAK liczone są po zakończeniu obecnie trwającej kadencji.

 

***

Hymn Akcji Katolickiej w Polsce

1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Refren
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

2. My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

3. My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

4. My chcemy Boga w każdej chwili!
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

5. My chcemy Boga! Jego prawo,
Niech będzie naszym czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!

Według Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, wyd. 36, Opole 1980, s. 527.

 

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie praw do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.

Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji i tekstów zabronione. Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na własne potrzeby lub za zgodą wydawcy.

Copyright © 2018