Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

21 sierpnia – Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Akcja Katolicka pod żaglami! Ruszają zapisy na regaty

19 lipca 2018
fot. arch. AK RADOM
fot. arch. AK RADOM

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko oraz Klub Żeglarski IKAR i Klub Żeglarski PIONKI zapraszają na VI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej imienia ks. dr Zdzisława Domagały. 

Regaty rozgrywane będą na łodziach klasy Omega Turystyczna. Łodzie do regat zapewniają organizatorzy. 
Regaty odbędą się w 1 września 2018 r. w Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR na Zalewie w Jedlni Letnisku. 
Szczegóły dotyczące regat regulamin i formularz zgłoszeniowy zostały umieszczone poniżej. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 sierpnia 2018 r. 
Zapraszamy do udziału wszystkie chętne załogi! 

FORMULARZ REJESTRACYJNY REGAT ŻEGLARSKICH

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Regat Żeglarskich oraz zobowiązuję się go przestrzegać. Jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

REGULAMIN VI REGAT ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA im. Ks. dr Zdzisława Domagały 

1. Termin i miejsce regat 
Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
na Zalewie w Jedlni Letnisko przy stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR (ul. Nadrzeczna 24) w dniu
1 września 2018r. GPS 51.438546; 21.318093

1.1 Ograniczenia 
– Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz
w razie ulewnego deszczu. 
– Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej
i manifestowania swoich sympatii politycznych. 

2. Organizator 
Organizatorem regat jest: 
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu. 
Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.pl 

3. Warunki uczestnictwa 
W regatach mogą uczestniczyć załogi: 
• w których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami 
Żeglarza Jachtowego lub wyższymi; 
• które dokonały wpisowego do regat w wysokości: 200 zł oraz kaucji zwrotnej ( wpłacanej
w formie gotówki podczas rejestracji załogi w sekretariacie w dniu regat) w wysokości 100 zł.
• dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku) 

4. Zgłoszenia 
– zgłoszenia do regat należy dokonać (wyłącznie wg wzoru jak w załączniku) na adres 
mailowy jmonkosa@gmail.pl lub bądź osobiście w terminie do 15 sierpnia 2018 r. 
– wpisowe wpłacać należy z dopiskiem „regaty” na konto: 47 2030 0045 1110 0000 0016 7360 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat. 
– telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460 
– o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona) 

5. Warunki uczestnictwa 
– Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
– Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów. 
– Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli,  
ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie 
listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli 
itp.) 
– Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz  
montaż wskaźników wiatru (icków). 
– Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł. 
Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów 
usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich 
uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat. 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów 
– W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (ISAF/PZŻ) edycji 2017-2020 
oraz Instrukcja Żeglugi. 
– Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie 
przed zawodami .
– Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników. 
– Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych.
– Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów. 

7. Warunki bezpieczeństwa 
– Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej 
liczbie załogi. 
– Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do 
bezwzględnego założenia środków ratunkowych. 
– Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej. 
– Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub 
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat. 
– Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi, 
do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu. 

8. Klasyfikacja 
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników
przed zawodami 
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów, 
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych 
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd. 

9. Program zawodów 
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat 
10:00 – Odprawa sterników 
11:00 Start pierwszego wyścigu 
16:00 Zakończenie wyścigów 

10.Nagrody 
– Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami 
– Przewiduje się nagrody – niespodzianki. 

11.Prawa do wizerunku 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych 
produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 
regat. 

12.Informacje Dodatkowe 
– Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających się do Jedlni (rodzina 
żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże 
to organizatorom lepiej przygotować regaty. 
– Instrukcja żeglugi zostanie przesłana na podany adres mailowy sternikom załóg
zakwalifikowanych do regat najpóźniej na 3 dni przed regatami.
– Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy. 
– Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i wodę do picia.
– Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat. 
– Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez 
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój. 
– Na terenie Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR będzie czynny bar, w którym można nabyć (na własny koszt) ciepłe i zimne napoje oraz posiłki barowe. 

Copyright © 2018