Nasze plany:

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

 

17-18 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

06 – 09 lipca – XI  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

26-27 sierpnia – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Józefa w Kaliszu

27 sierpnia – VIII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

17 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

24/30 września – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

wrzesień/październik  Tydzień Społeczny

09 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

12 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

19 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

20 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Nasi partnerzy:

 

 

Znów rozwiniemy żagle! Trwają zapisy na IX Regaty im. księdza Zdzisława Domagały

20 lipca 2022

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenia Środowisko Inicjatywa oraz Klubu Żeglarskiego IKAR Jedlnia Letnisko wraz z  Klubem Żeglarskim PIONKI zapraszamy na IX Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej imienia ks. dr Zdzisława Domagały. 

Regaty rozgrywane będą na łodziach klasy Omega Turystyczna. Łodzie do regat zapewniają organizatorzy.
Regaty odbędą się w dniu 27 sierpnia 2022 w  Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR na Zalewie w Jedlni Letnisku.

Załogi zgłaszamy za pomocą internetowego formularza PONIŻEJ (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń):

FORMULARZ REJESTRACYJNY REGAT ŻEGLARSKICH

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Regat Żeglarskich oraz zobowiązuję się go przestrzegać. Jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

REGULAMIN VIII REGAT ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA
im. ks. dr Zdzisława Domagały

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne na Zalewie w Jedlni Letnisko przy stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR (ul. Nadrzeczna) w dniu 27 sierpnia 2022 r.(sobota)
GPS 51.438546; 21.318093

1.1 Ograniczenia
– Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
– Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.
– Zabrania się w miejscu regat używania materiałów pirotechnicznych i flag wielkoformatowych oraz spożywania napojów alkoholowych.

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.com

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• w których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi;
• które dokonały wpisowego do regat w wysokości: 250 oraz kaucji zwrotnej (wpłacanej w formie gotówki podczas rejestracji załogi w sekretariacie w dniu regat) w wysokości 200 zł.
• dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)

4. Zgłoszenia
– zgłoszenia do regat należy dokonać w terminie do 15 sierpnia 2022 r. za pomocą internetowego formularza na stronie www.ak.radom.pl
– wpisowe wpłacać należy z dopiskiem „regaty” na konto: 32 1240 5703 1111 0010 8574 4155 – Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat.
– telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460
– o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
– Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
– Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
– Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli, ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie
listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli , itp.)
– Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz montaż wskaźników wiatru (icków).
– Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł. Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
– Regaty rozgrywane zostaną systemem przesiadkowym.
– W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (World Sailing/PZŻ) edycji 2017- 2020  oraz Instrukcja Żeglugi.
– Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami.
– Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
– Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości uczestników i warunków atmosferycznych.
– Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

7. Warunki bezpieczeństwa
– Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi.
– Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
– Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej.
– Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
– Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi, do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 – Odprawa sterników
11:00 Start pierwszego wyścigu
ok. 16:00 Zakończenie wyścigów

10.Nagrody
– Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
– Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

11. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. Informacje dodatkowe
– Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich do szerszej współpracy.
– Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i wodę do picia.
– Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
– Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.

 

Copyright © 2018